Rekrutacja

Studia I stopnia

Na studia GBS przyjmuje się na podstawie ocen z dwóch przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony) z egzaminu maturalnego:

  • Przedmiot pierwszy: język angielski
  • Przedmiot drugi (do wyboru z czterech): geografia, historia, informatyka, matematyka

Przeliczanie punktów

– Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6
  • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne według proporcji 1:1.

Opis procedury rekrutacyjnej znajduje się na stronie: studiuj.uek.krakow.pl

Studia II stopnia (English)

  • Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mają osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
  • Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów:a) w przypadku kandydatów, którzy są na ostatnim semestrze studiów (przed obroną pracy dyplomowej), brana jest pod uwagę średnia z toku studiów z wyłączeniem ocen uzyskanych w ostatnim semestrze studiów,b) w przypadku kandydatów, którzy są po obronie pracy dyplomowej, brana jest pod uwagę średnia z całego toku studiów.

Opis procedury rekrutacyjnej znajduje się na stronie: studiuj.uek.krakow.pl